ratusz białej podlaskiej

Rada niekompetencji

Podzielcie się informacją

Od listopada 2018 r., po wyborach samorządowych, w Białej Podlaskiej funkcjonuję nowa rada miasta, dziwna rada. O jej dziwności można się rozpisywać. Chociażby to, że „rządzi” tzw. koalicja obywatelska w koalicji z niszowym stowarzyszeniem, którego troje członków dostało się do rady, a obie strony twierdzą, że koalicji nie ma. Tak wiem, zakręcone. Trzeba mieszkać w „bipi” aby to ogarnąć. Ale dzisiaj nie o tym, nie o tym. Po kolejnych unieważnieniach uchwał do palety niekompetencji możemy teraz dorzucić łamanie dobrego obyczaju.

Rondo „WOŚP”.

Na ostatniej sesji miasta (z dn. 31.01)  radni Kolacji Obywatelskiej (KO) wyszli z inicjatywą nazwania ronda na skrzyżowaniu ulic Koncertowej i Witoroskiej imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomysł poparła oczywiście Biała Samorządowa (BS). Normalnie sprawa powinna się na tym zakończyć. Ale nie u mnie. O budowie samego ronda pisałem już wielokrotnie, chociażby tutaj >>>Kto bogatemu zabroni czyli jak gospodarzą w Białej Podlaskiej<<<

Ale czego ja się znowu czepiam?

„Konsultacje” – zakazane słowo w bialskim magistracie.

Pamiętacie te bajania w kampanii wyborczej o konsultacjach społecznych, białych księgach, transparentności? Po ostatniej sesji rady miast mamy kolejny przykład politycznego cynizmu i pogardy dla wyborców.

W 2015 r. została wybrana komisja ds. nazewnictwa ulic i placów. W normalnie funkcjonującej, transparentnej, samorządowej, demokratycznej strukturze komisja powinna zaopiniować decyzję o nadaniu nazwy rondu. W tym problem, że w Białej Podlaskiej żaden z tych przymiotników nie ma zastosowania. Jak zauważył wiceprezydent Maciej Buczyński, taka opinia to „tylko” dobry obyczaj. Jak widać rada nie potrafi już uszanować i dobrego obyczaju.

Co mi przeszkadza rondo WOŚP?

Nic. Szlachetna inicjatywa godna uhonorowania. Nazwa jak nazwa, rzecz gustu. Chociaż osobiście optowałbym za „rondo do Teściowej” lub „Rondo Konsultacji Społecznych” lub „Rondo Białej Księgi”.

Ale poważnie. Rzecz w tym jak traktuje się mieszkańców. Już nie będę wymagał szerokich konsultacji społecznych w zakresie nazewnictwa ulic, jest przecież owa komisja do tej sprawy. Może ona podsunęłaby inny równie godny pomysł czy imiennika, chociażby „rondo Wojtka Cieleckiego” czy „rondo Józefa Bergiera”. Rzecz nie w tym aby uszeregować godności czy chwały. Rzecz w tym, że bialskie władze samorządowe po raz kolejny ignorują mieszkańców, żeby nie powiedzieć „z buta”. W cyniczny sposób operują hasłem „bo przecież do tego zostaliśmy wybrani” ale jak podejmują decyzje niezgodne z prawem to wówczas zasłaniają się „radcą prawnym”, o czym poniżej.

Co z tym prawem?

Do kolejnych uchwał tej rady, które są na bakier z obowiązującym prawem zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Chociaż z tego powodu doszło więcej pracy, bowiem teraz trzeba codziennie sprawdzać, czy któryś z organów nadzorczych czy kontrolnych nie uchylił którejś z uchwał bialskiej rady miasta. Niektórzy z radnych próbują się tłumaczyć tym, że „radca prawny asygnował”. W takim przypadku pojawiają się dwa kolejne problemy, a nawet trzy.

To my wybieraliśmy radnych czy radcę prawnego? Skoro radni są niepotrzebni bo i tak decyduje radca prawny to istotnym jest pytanie: po co nam radni? Druga sprawa to pytanie o samego radcę prawnego czy nie za dużo tego jak na rok „rządów”? A trzecia sprawa, łącząca dwie poprzednie, to rajcom zabrakło zwykłego „chłopskiego” rozumu. ( W końcu większość sprawuje/sprawowało zawód – jak to określił jeden z radnych na Facebooku – autorytetów. To gdzie im tam chłopskiego myślenia). Skoro ktoś bierze kasę za przyklepywanie uchwał, no to przecież nie będzie się sprzeciwiał mocodawcy i sypał piasku w łańcuch, znaczy nie przyklepywał. No tak na chłopski rozum.

Apelanci ze stanowiskiem.

„Bo przecież do tego zostaliśmy wybrani”. Zostaliście wybrani do działania w zakresie kompetencji rady gminy (rada miasta to taka rada gminy), zgodnie ustawą o samorządzie gminnym:

Art. 18. Kompetencje rady gminy

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a umowa z inwestorem w sprawie obniżonej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego ust. 1;
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 zadania zlecone wykonywane przez gminę ust. 2 i 2a;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), a także wznoszenia pomników;
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Żaden z tych punktów nie mówi o „apelowaniu”, czy „zajmowaniu stanowisk w sprawie”. Mieszkańcy Białej Podlaskiej nie godzą się na wykorzystywanie organów samorządowych do politycznych przepychanek. Macie swoje struktury polityczne i tam apelujcie czy zajmujcie stanowiska.

 

Nagranie XII sesji Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 stycznia 2020

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.