porady prawne biała podlaska

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Biała Podlaska w 2020

Idźcie i siejcie ;)

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Biała Podlaska w 2020r. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie miasta Biała Podlaska utworzone zostały 2 punkty, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym z nieodpłatnej mediacji.

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Biała Podlaska w 2020 roku:
1. Punkt przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (budynek Urzędu Miasta, pok. nr 22) prowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych ul. Młyńska 15, 22-200 Włodawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012523, (NIP 9461776921, REGON 430625048). Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie świadczone jest przez radcę prawnego.
Punkt przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 jest otwarty:
poniedziałek godz. 8:00-12:00
wtorek godz. 8:00-12:00
środa godz. 8:00-12:00
czwartek godz. 8:00-12:00
piątek godz. 8:00-12:00
2. Punkt przy Alei Tysiąclecia 22. Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego.
Punkt przy Alei Tysiąclecia 22 jest otwarty:
poniedziałek godz. 10:00-14:00
wtorek godz. 9:00-13:00
środa godz. 10:00-14:00
czwartek godz. 10:00-12:00
piątek godz. 12:00-16:00
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie,że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna – klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: iod@bialapodlaska.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Paostwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa:

 • prawo rodzinne;
 • prawo pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo administracyjne, z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawo podatkowe;
 • prawo karne.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Informacja oraz umawianie wizyt:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 83 341 61 00 w godz.: 7:30 –17:00
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej pok. 8 oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Biała Podlaska w godzinach pracy urzędu
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@bialapodlaska.pl

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składają w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. Bliższe informacje pod nr telefonu do zapisów.

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Każdy uprawniony, korzystający z porady, na koniec wizyty w punkcie może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinię o usłudze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.