Niepełnosprawni w ruchu drogowym
AutoMoto Edukacja

Niepełnosprawni w ruchu drogowym

Ogólnopolska Akcja Społeczna “Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” – “Niepełnosprawni w ruchu drogowym”.

Film ten ma na celu, zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane poruszaniem się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ruchu drogowym.

Obecnie wiele instytucji zapewnia możliwość uczestniczenia w ruchu drogowym osobom niepełnosprawnym,  poprzez przeznaczanie środków na zakup wind, podjazdów dla wózków , wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. Zadajmy  wiec pytanie, czy osoby poruszające się po naszych drogach na wózkach inwalidzkich są do tego w jakiś sposób przygotowane, chodzi nam głównie na zwrócenie uwagi na potrzebę szkolenia z zasad poruszania się po naszych drogach osób niepełnosprawnych, oraz o zwrócenie uwagi na regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po naszych drogach.

W Polsce niestety jest bardzo dużo wypadków z udziałem osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, żeby się przekonać jak duże znaczenie ma poruszanie trudnych tematów z tym związanych wystarczy wyszukać w przeglądarkach internetowych hasło – “Potrącenie niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim”.

Regulacje prawne:

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)osoba na wózku traktowana jest jako pieszy.

Art. 1.
18) pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych
odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower,
motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę
w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

48) wózek inwalidzki – pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą
mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

Rozdział 2
Ruch pieszych
Art. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli
nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania
miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności,
dwóch pieszych może iść obok siebie.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo
niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić
miejsca rowerowi.
4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów
odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie
dla pieszych lub po chodniku.
5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.


Niepełnosprawni w ruchu drogowym

Inicjator Akcji

Bogumił Lubański

Tel. 504 100 290

bogumillubanski@gmail.com

facebook – @brdbp

Polub nas i obserwuj:
Redakcja
Nie bierzemy jeńców!!!
https://bialskieforum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.